Permisul de bibliotecă

Eliberarea permisului

Permisul de bibliotecă este personal, netransmisibil și este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator.

Pentru eliberarea permisului de bibliotecă sunt necesare următoarele acte:

 • carnetul de student (vizatpe anul universitar în curs), legitimație de serviciu sau carnet de elev, după caz;
 • adeverință de la secretariatul facultății la care este înscris (studii de licență, masterat, doctorat etc.) - în cazul în care nu are carnet de student eliberat;
 • carte de identitate;
 • chitanță pentru tarif eliberare permis achitat la casieria universității (vezi taxele bibliotecii​)

Eliberarea permisului de bibliotecă se va face în urma achitării unei taxe (pentru duplicate și permise utilizatori externi) și a semnării unei fișe contract cititor, încheiată la data înscrierii în bibliotecă.

Fișa contract a cititorului constituie actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale, materiale și penale, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a publicațiilor  împrumutate și consultate, folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă și respectarea regulamentului.

În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, răspunderea revine titularului. Acesta este obligat să înștiințeze imediat biblioteca de pierderea permisului de bibliotecă și să îl declare nul, printr-un anunț în presă. În caz contrar, va răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii prin folosirea permisului de către o altă persoană.

Eliberarea unui nou permis se va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, a fost anulat de către bibliotecă și după achitarea unei taxe (vezi taxele bibliotecii​).

 

Categorii de utilizatori

Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de utilizatori:

utilizatori interni:

 • studenți (licență, masterat, doctorat, postuniversitar);
 • cadre didactice din universitate;
 • alte categorii de personal din universitate;
 • cadre medicale și preoți;
 • elevi

utilizatori externi:

 • cadre didactice înscrise la examenul de definitivat;
 • cadre didactice înscrise la concurs pentru grad didactic;
 • cercetători.

permis_BUDJG_2023.png

 

Valabilitatea permisului

Permisul de bibliotecă se eliberează pe o durată determinată de timp astfel:

 • cadrele didactice și salariații universității - pentru perioada în care sunt încadrați la universitate;
 • cadrele medicale și preoții, care nu au statut de cadru didactic - 5 ani (permisul este vizat la începutul fiecărui an universitar);
 • studenții - pe toată durata studiilor (permisul este vizat la începutul fiecărui an universitar);
 • elevii - 1 an;
 • utilizatorii externi - 1 an;
 • persoanele din alte localități - acces la sălile de lectură și la sala multimedia, pe baza cărții de identitate; nu vor putea împrumuta publicații la domiciliu.

Regulamentul serviciilor pentru utilizatori al bibliotecii