Politicile bibliotecii

 

Protecția datelor cu caracter personal
 

Biblioteca se aliniază politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciilor bibliotecii. Biblioteca prelucrează datele personale ale următoarelor categorii de utilizatori:

 • studenți în toate cele trei cicluri de învățământ (licență, masterat, doctorat);
 • cadre didactice ale universității;
 • alte categorii de personal din universitate;
 • cadre medicale și preoți;
 • elevi din ultimul an de liceu;
 • persoane din afara universității înscrise în programe de perfecționare, definitivat, postuniversitare etc.

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii prevăzute în fișa-contract a cititorului: nume și prenume, nivel educațional, vârstă, naționalitate, profesie/funcție, loc de muncă, telefon, e-mail, data de naștere, carte de identitate, adresă. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc în acest sens (acordul este dat pe verso-ul fișei-contract). 

Scopul în care va fi folosit consimțământul vizează următoarele situații: întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, corespodența prin poștă sau electronică cu utilizatorii, verificarea accesului utilizatorilor în spațiile bibliotecii etc. Consimțământul este valabil pentru perioada în care utilizatorul este înscris la biblioteca universității sau până la retragerea sa.

Utilizatorul este protejat de Regulamentul general pentru protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, poate interveni când dorește și poate solicita următoarele:

 • informarea și consultarea datelor vizate;
 • actualizarea datelor vizate;
 • ștergerea datelor vizate;
 • restricționarea și opunerea în prelucrare a datelor vizate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a UDJG

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal a persoanelor fizice

Dezvoltarea colecțiilor
 

Biblioteca își propune să ofere acces la o gamă largă de informații, cu preferință pentru formatul electronic, pentru a susține programul academic al universității într-o manieră flexibilă și rentabilă. Pentru acest lucru, biblioteca desfășoară următoarele activități:

 • achiziționează publicații și alte documente din țară și străinătate;
 • colecționează lucrările cadrelor didactice și cercetătorilor, tezele de doctorat susținute în cadrul universității;
 • realizează schimburi de publicații și alte documente cu instituții, organizații și personalități ale vieții științifice și culturale din țară și străinătate.

Dezvoltarea colecțiilor de documente se realizează în funcție de cerințele de informare și documentare ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din spațiul academic. Fondul bibliotecii este îmbogățit prin cumpărare, schimb intern și internațional, donații, transfer sau depozit legal (lucrări editate de universitate). Activitatea de gestionare a colecțiilor este administrată de bibliotecarul de filială care lucrează împreună cu personalul academic din fiecare facultate și este susținută de echipa de dezvoltare a colecțiilor din bibliotecă.

Biblioteca primește documente sub formă de donație în următoarele condiții:

 • titlurile donate nu există în colecțiile bibliotecii;
 • publicațiile deja existente în bibliotecă, vor fi acceptate doar dacă sunt foarte solicitate de utilizatorii bibliotecii;
 • publicațiile vor fi acceptate în condițiile în care sunt prevăzute în Planul anual de dezvoltare a colecțiilor;
 • publicațiile vor fi acceptate dacă sunt relevante pentru instituție și nu sunt deteriorate fizic sau depășite moral (cu excepția documentelor de colecții speciale).
 • în cazul publicațiilor seriale acestea vor fi acceptate doar dacă sunt constituite în serie completă de apariție, iar în cazul în care colecția bibliotecii este incompletă vor fi acceptate doar acele exemplare care întregesc seria.

Biblioteca își rezervă dreptul de a selecta dintre publicațiile donate pe cele de care are nevoie și de a distribui restul titlurilor acolo unde sunt necesare (pe bază de borderouri altor biblioteci școlare, universitare, publice). Criteriile care stau la baza selecției documentelor donate sunt: valoarea (importanța informației conținute), noutatea, unicitatea, calitatea deosebită a hârtiei, prestigiul editurii, autografe etc.

Printr-un serviciu extins de împrumuturi interbibliotecare, acorduri naționale de acces și disponibilitate din ce în ce mai mare a depozitelor de acces deschis, biblioteca universității este în măsură să ofere acces la resurse care nu se află în colecțiile ei.

Biblioteca derulează activități de schimb intern și internațional de publicații care vizează documentele editate de universitate (cursuri, analele universității). Destinația fondului de schimb este stabilită în raport cu relațiile de parteneriat cu celelalte instituții, fără a se urmări cu strictețe păstrarea unei echivalențe valorice.

Planul de achiziție 2020

Regulamentul de organizare și funcționare a BUDJG

 

Arhivarea digitală
 

Compartimentul de digitizare, prezervare documente electronice arhivează în depozitul digital ARTHRA formatul electronic al publicațiilor pentru care a obținut un acord din partea autorului. Tipurile de documente care vor fi arhivate sunt cele mai reprezentative pentru procesul de educație și cercetare și se referă la:

 • teze de doctorat și rezumate;
 • lucrări de licență, disertații sau rezumate ale acestora;
 • rapoarte de cercetare;
 • lucrări științifice publicate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice din universitățile partenere;
 • articole din publicațiile științifice editate de către universitățile partenere;
 • lucrări bibliografice;
 • cursuri ale cadrelor didactice;
 • îndrumare de laborator;
 • tutoriale;
 • teste;
 • aplicații specifice;
 • documente audio-video folosite drept material didactic.

Documentele sunt arhivate în depozitul digital instituțional într-un format electronic care poate fi accesat de calculator. Formatele recomandate sunt cele prevăzute în art. 4.3 din Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital instituțional ARTHRA. Pentru digitizarea documentelor originale este folosit un software de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). Organizarea documentelor în cadrul depozitului trebuie să fie logică și uniformă astfel încât să reflecte colecția, tipul de document, autorul, titlul, anul publicării. Fiecărui document arhivat îi este asociat un set de metadate legate de descrierea, administrarea, reutilizarea și conservarea lui. Localizarea documentului arhivat se face prin intermediul unui identificator permanent alocat de sistem.

Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital ARTHRA

Livrarea electronică de documente
 

Biblioteca Universității “Dunărea de Jos” din Galați furnizează servicii de scanare de documente, respectând normele și legislația în vigoare. Ca măsură specială, pe perioada pandemiei COVID-19, serviciul este asigurat gratuit pentru utilizatorii bibliotecii. Solicitările se vor face online și vor face referire la articole de revistă și capitole de carte din colecțiile tipărite ale BUDJG. 

Bibliotecarii responsabili cu acest serviciu scanează documentele solicitate și le transmit solicitantului personal, prin intermediul platformei Teams sau e-mail. Pentru fiecare document se transmite o singură solicitare. Pentru fiecare solicitare există o limită maxim admisă de 50 pag. scanate (nu mai mult de 10% din publicația gazdă, revistă sau carte).

Cine beneficiază de acest serviciu?
 • studenții UDJG înscriși la programele de studii de licență, masterat, doctorat, învățământ la distanță și cu frecvență redusă;
 • personalul didactic, de cercetare și nedidactic al UDJG;
 • utilizatorii externi.
Ce materiale pot fi solicitate prin intermediul acestui serviciu?
 • Articole de revistă și capitole de carte din colecțiile tipărite ale BUDJG.
Câte solicitări sunt permise în cadrul serviciului?
 • Limita este de 3-5 solicitări/zi/utilizator. Aceasta se poate modifica în funcție de cererile utilizatorilor.
Care este termenul de livrare a documentelor?
 • Documentele sunt, de regulă, livrate în termen de 24 până la 48 ore.
Cum sunt livrate documentele?
 • Documentele vor fi livrate în format PDF, personal, prin platforma Teams (echipa Biblioteca-Referințe, cod ctpve5h) sau e-mail.
 • Documentele furnizate vor fi marcate vizibil și invizibil cu datele personale ale solicitantului, pentru a acoperi în acest mod obligațiile legate de dreptul de autor.
 • Utilizatorul este obligat să folosească conținutul transmis doar în scop de informare sau cercetare, fără a-l distribui și a urmări obținerea unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect.
Cum solicit documente în format electronic?
 • Cererile pot fi transmise prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul bibliotecii, secțiunea e-servicii, Livrarea electronică de documente.
 • Înainte de a transmite cererea, utilizatorul verfică dacă documentul de interes este disponibil în colecțiile bibliotecii, prin interogarea catalogului online.
 • Pentru fiecare articol sau capitol scanat, vor fi transmise solicitări diferite.
Care sunt restricțiile referitoare la utilizarea unei lucrări?

Biblioteca UDJG furnizează serviciul de livrare electronică de documente cu respectarea legislației în vigorare, după cum urmează:

 • Legea bibliotecilor 334/2002 - art. 1, alin. (c) și art. 17 privind serviciile acordate utilizatorilor;
 • Legea nr. 344/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 - art. 1, alin. (5) și (6) și art. 64 privind serviciile din biblioteci și reproducerea de documente;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe - art. 35, alin. (1)  și (2) privind condițiile de utilizare a operelor aduse anterior la cunoștința publică.
Pentru fiecare solicitare transmisă, biblioteca nu va putea scana:
 • mai mult de un capitol dintr-o carte;
 • mai mult de un articol dintr-un număr de revistă sau ziar;
 • articole sau capitole cu întindere mai mare de 50 pagini sau care reprezintă mai mult de 10% din revistă sau carte.

Utilizatorii care au nevoie de mai mult de un articol dintr-o revistă tipărită sau un capitol dintr-o carte tipărită sunt încurajați să viziteze filialele bibliotecii.

Colecții care nu se supun acestui serviciu sunt:
 • colecțiile speciale;
 • microformatele;
 • documentele full text din bazele de date abonate.
Cine nu beneficiază gratuit de acest serviciu?
 • utilizatorii care nu sunt afiliați la UDJG.
 • serviciul este disponibil și contra-cost (vezi taxele bibliotecii).